Gramàtica Bàsica del Català

Aquí us explico d'una manera senzilla i amena la gramàtica bàsica del català. No en tingueu por! Ho he fet amb molt d'esforç perquè sigui fàcil d'entendre. Fes-hi una ullada!


▶️ noms


▶️ adjectius


▶️ determinants

🔹determinants articles definits

🔹determinants demostratius

🔹determinants possessius

🔹determinants indefinits

🔹determinants numerals

🔹determinants quantitatius


▶️ verbs

🔹peculiaritats d'alguns verbs

🔹el copulatiu i els quasicopulatius

🔹els predicatius


▶️ temps compostos i perífrasis verbals


▶️ pronoms 

🔹pronoms forts

🔹pronoms febles

🔹pronom ho

🔹pronom en

🔹pronom hi

🔹pronoms demostratius

🔹pronoms indefinits

🔹pronoms relatius


▶️ preposicions


▶️ adverbis

🔹adverbis de manera

🔹adverbis de lloc

🔹adverbis d'aspecte

🔹adverbis de grau

🔹adverbis focals

🔹adverbis modals

🔹adverbis avaluatius

🔹adverbis temàtics

🔹adverbis enunciatius


▶️ interrogatius i exclamatius


▶️ conjuncions


▶️ interjeccions


▶️ augmentatius


▶️ diminutius


▶️ sintagmes 

🔹sintagma nominal

🔹sintagma verbal

🔹sintagma adjectival

🔹sintagma adverbial

🔹sintagma preposicional


▶️ subjecte


▶️ predicat 

🔹predicat nominal

🔹predicat verbal

🔹complement directe

🔹complement indirecte

🔹complement circumstancial

🔹complement atributiu

🔹complement de règim verbal

🔹complement agent

🔹complement predicatiu


▶️ oracions simples i compostes

🔹atributives (amb verb copulatiu o quasicopulatiu)

🔹predicatives (amb verb predicatiu)

🔹coordinades

🔹yuxtaposades 

🔹subordinades 


▶️ l'accent


Gramàtica Bàsica del Català de

PARLA CATALANA