Gramàtica Bàsica del Català

Aquí us explico d'una manera senzilla i amena la gramàtica bàsica del català. No en tingueu por! Ho he fet amb molt d'esforç perquè sigui fàcil d'entendre. Fes-hi una ullada!


- noms


- adjectius


- determinants

determinants articles definits

determinants demostratius

determinants possessius

determinants indefinits

determinants numerals

determinants quantitatius

determinants interrogatius i exclamatius


- verbs

peculiaritats d'alguns verbs

el copulatiu i els quasicopulatius

els predicatius


- temps compostos i perífrasis verbals


- pronoms 

pronoms forts

pronoms febles

pronom ho

pronom en

pronom hi

pronoms demostratius

pronoms indefinits

pronoms interrogatius


- preposicions


- adverbis

adverbis de manera

adverbis de lloc

adverbis d'aspecte

adverbis de grau

adverbis focals

adverbis modals

adverbis avaluatius

adverbis temàtics

adverbis enunciatius


- conjuncions


- interjeccions


- augmentatius


- diminutius


- sintagmes 

sintagma nominal

sintagma verbal

sintagma adjectival

sintagma adverbial

sintagma preposicional


- subjecte


- predicat 

predicat nominal

predicat verbal

complement directe

complement indirecte

complement circumstancial

complement atributiu

complement de règim verbal

complement agent

complement predicatiu


- oracions simples i compostes

atributives (amb verb copulatiu o quasicopulatiu)

predicatives (amb verb predicatiu)

coordinades

yuxtaposades 

subordinades 


- l'accent


Gramàtica Bàsica del Català de

PARLA CATALANA