Gramàtica bàsica del català

La gramàtica bàsica del català explicada d'una forma senzilla i amena. No en tinguis por! Fes-hi una ullada! 💪🏼😊🧐

Al final de tot et deixo unes eines extres molt interessants.


▶️ noms


▶️ adjectius


▶️ determinants

🔹determinants articles definits

🔹determinants demostratius

🔹determinants possessius

🔹determinants indefinits

🔹determinants numerals

🔹determinants quantitatius


▶️ verbs (persona, nombre, temps, mode, aspecte, temps verbals, forma, conjugacions, infinitiu, gerundi i participi)

🔹peculiaritats d'alguns verbs

🔹el copulatiu i els quasicopulatius

🔹els predicatius (transitius, intransitius, impersonals, pronominals reflexius i recíprocs)


▶️ temps compostos i perífrasis verbals


▶️ pronoms 

🔹pronoms forts

🔹pronoms febles

🔹pronom feble ho

🔹pronom feble en

🔹pronom feble hi

🔹pronoms demostratius

🔹pronoms indefinits

🔹pronoms relatius


▶️ preposicions


▶️ adverbis

🔹adverbis de manera

🔹adverbis de lloc

🔹adverbis de temps

🔹adverbis d'aspecte

🔹adverbis de grau

🔹adverbis focals

🔹adverbis modals

🔹adverbis avaluatius

🔹adverbis temàtics

🔹adverbis enunciatius


▶️ interrogatius i exclamatius


▶️ conjuncions


▶️ interjeccions

🔹 interjeccions catalanes típiques


▶️ augmentatius


▶️ diminutius


▶️ sintagmes 

🔹sintagma nominal

🔹sintagma verbal

🔹sintagma adjectival

🔹sintagma adverbial

🔹sintagma preposicional


▶️ subjecte


▶️ predicat 

🔹predicat nominal

🔹predicat verbal

🔹complement directe

🔹complement indirecte

🔹complement circumstancial

🔹complement atributiu

🔹complement de règim verbal

🔹complement agent

🔹complement predicatiu


▶️ oracions simples i compostes

🔹atributives (amb verb copulatiu o quasicopulatiu)

🔹predicatives (amb verb predicatiu)

🔹coordinades

🔹yuxtaposades 

🔹subordinades 


▶️ l'accent


▶️ contraccions, dièresi, guionet i apostrofació


Recursos extres

L'ús de majúscules i minúscules

Guia pràctica del català

Morfologia catalana

Ortografia catalana

Sintaxi catalana

Fonètica catalana

OK CATALÀ (canal de YouTube)

La filòloga de guàrdia (canal de YouTube)


PARLA CATALANA 

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bon Dia

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Com es fa l'imperatiu en català?

gairebé / gaire bé