Gramàtica bàsica del català

La gramàtica bàsica del català explicada d'una forma senzilla i amena. No en tinguis por! Fes-hi una ullada! 💪🏼😊🧐

Al final de tot et deixo unes eines extres molt interessants.


▶️ noms


▶️ adjectius


▶️ determinants

🔹determinants articles definits

🔹determinants demostratius

🔹determinants possessius

🔹determinants indefinits

🔹determinants numerals

🔹determinants quantitatius


▶️ verbs (persona, nombre, temps, mode, aspecte, temps verbals, forma, conjugacions, infinitiu, gerundi i participi)

🔹peculiaritats d'alguns verbs

🔹el copulatiu i els quasicopulatius

🔹els predicatius (transitius, intransitius, impersonals, pronominals reflexius i recíprocs)


▶️ temps compostos i perífrasis verbals


▶️ pronoms 

🔹pronoms forts

🔹pronoms febles

🔹pronom feble ho

🔹pronom feble en

🔹pronom feble hi

🔹pronoms demostratius

🔹pronoms indefinits

🔹pronoms relatius


▶️ preposicions


▶️ adverbis

🔹adverbis de manera

🔹adverbis de lloc

🔹adverbis de temps

🔹adverbis d'aspecte

🔹adverbis de grau

🔹adverbis focals

🔹adverbis modals

🔹adverbis avaluatius

🔹adverbis temàtics

🔹adverbis enunciatius


▶️ interrogatius i exclamatius


▶️ conjuncions


▶️ interjeccions

🔹 interjeccions catalanes típiques


▶️ augmentatius


▶️ diminutius


▶️ sintagmes 

🔹sintagma nominal

🔹sintagma verbal

🔹sintagma adjectival

🔹sintagma adverbial

🔹sintagma preposicional


▶️ subjecte


▶️ predicat 

🔹predicat nominal

🔹predicat verbal

🔹complement directe

🔹complement indirecte

🔹complement circumstancial

🔹complement atributiu

🔹complement de règim verbal

🔹complement agent

🔹complement predicatiu


▶️ oracions simples i compostes

🔹atributives (amb verb copulatiu o quasicopulatiu)

🔹predicatives (amb verb predicatiu)

🔹coordinades

🔹yuxtaposades 

🔹subordinades 


▶️ l'accent


▶️ contraccions, dièresi, guionet i apostrofació


Recursos extres

L'ús de majúscules i minúscules

Guia pràctica del català

Morfologia catalana

Ortografia catalana

Sintaxi catalana

Fonètica catalana

OK CATALÀ (canal de YouTube)

La filòloga de guàrdia (canal de YouTube)


PARLA CATALANA