verbs

▶️ El verb és una paraula que expressa:

🔹una acció

Els nens juguen a futbol.

🔹un estat  

L’ambient està tens.

🔹un procés del subjecte

El fill ha crescut ràpid.

⬇️Característiques dels verbs⬇️

▶️ Persona

🔹Primera: qui parla (jo menjo, nosaltres baixem).

🔹Segona: qui escolta (tu parles, vosaltres escolteu).

🔹Tercera: de qui es parla (ell beu, ella corre, ells beuen, elles corren).

▶️ Nombre

🔹Singular: un ésser (jo, tu, ell, ella).

🔹Plural: uns quants éssers (nosaltres, vosaltres, ells, elles).

▶️ Temps

🔹Present: fets actuals (jo camino).

🔹Passat: fets passats (ella patia).

🔹Futur: fets futurs (tu vindràs).

🔹Condicional: es pot fer o no (jo vindria).

▶️ Mode

🔹Indicatiu: expressa un fet real (Va fer un salt).

🔹Subjuntiu: expressa un desig, un dubte o una possibilitat (No vol que hi entri ningú. Tant de bo se’n recordi).

🔹Imperatiu: expressa una ordre (Feu un pastís).

▶️ Aspecte

🔹Perfectiu: l’acció ha acabat. Són perfectius els temps compostos (havia jugat) i el passat simple (entràrem), aquest últim restringit només a alguns àmbits literaris.

🔹Imperfectiu: l’acció encara no ha acabat, està en procés, és a dir, no indiquen el moment en què comença ni en què acaba l’acció. Són imperfectius els temps simples, excepte del passat simple (jugo, jugava).

▶️ Temps verbals

🔹Temps simples: formats per un sol verb (cantem, riuràs, viuríem).

🔹Temps compostos: formats per l’auxiliar haver i el participi del verb principal (hem tornat, haureu vist).

🔹Temps perifràstics: formats per l’auxiliar del verb anar i l’infinitiu del verb principal (vaig dir, vas fer, va treure).

▶️ Forma

🔹Personal: expressen persona i nombre (jo canto, nosaltres juguem)

🔹Impersonal: no expressa persona ni nombre. Les formes impersonals del verb són l'infinitiu, el gerundi i el participi.

▶️ Les conjugacions. Cada verb es conjuga seguint un dels tres models que es classifiquen segons la terminació de l’infinitiu. Els verbs poden ser de tres conjugacions.

🔹Primera conjugació: l’infinitiu acaba en -ar (cantar, saltar, etc).

🔹Segona conjugació: l’infinitiu acaba en -re/-er (perdre, prémer, etc) També es consideren de la segona conjugació els verbs dir, dur i derivats (contradir, predir, desdir, entredir, endur-se)

🔹Tercera conjugació: l’infinitiu acaba en -ir (sofrir, cosir, etc). 

▶️ Model de conjugacions

🔹Els verbs regulars són aquells que es conjuguen d’acord amb el verb model infinitiu de la conjugació corresponent: cantar (primera conjugació), perdre i prémer (segona conjugació), dormir i servir (tercera conjugació). Tots els regulars segueixen un model estàndard.

🔹Els verbs que no segueixen el model estàndard de la seva conjugació es consideren verbs irregulars

🔹Dels verbs de la primera conjugació, només anar i estar presenten irregularitats. Els altres són tots regulars.

🔹La majoria dels verbs de la segona conjugació són irregulars.

🔹A la tercera conjugació també hi trobem un grapat de verbs irregulars. 

- En la tercera conjugació, els verbs que corresponen al model dormir s'anomenen purs, i els que corresponen al model servir s'anomenen incoatius. La diferència és que els incoatius tenen l'increment -eix- entre l'arrel i la terminació en algunes de les seves conjugacions.

- Els següents verbs d'ús freqüent, però, poden ser purs o incoatius i, per tant, els podem conjugar de les dues maneres: acudir, consumir, mentir, pressumir, resumir.


▶️ La forma impersonal del verb

🔹Infinitiu: verbs acabats en -ar, -er, -re, -r i -ir. L'infinitiu de un verb expressa una acció de forma impersonal. També pot funcionar com a nom. Per exemple:

Fumar mata.
(acció)

El menjar m'agrada.
(nom)

- L'infinitiu també es fa servir en perífrasis verbals.

Deu ser bona persona.
Cal treballar per viure.

🔹Gerundi: verbs acabats en -nt. El gerundi expressa una acció simultània a la del verb principal.

- Pot ser equivalent a un adverbi expressant una manera.

Vaig a casa caminant.

- El gerundi també es fa servir en perífrasis verbals

Estic jugant futbol.
Tots els vespres anava estudiant
Continua nevant als Pirineus.
Segueixo treballant fins a la mitjanit.

🔹Participiles terminacions del participi poden generar dubtes i errades. Feu un cop d'ull aquí i ho podreu aclarir.

- El participi es pot comportar com un adjectiu amb les corresponents flexions.

Un full esquinçat.
Una camisa esquinçada.
Un cop rebut.
Unes cartes rebudes.

- L'utilitzem amb el verb auxiliar haver en els temps compostos

He acabat de escriure el llibre.
Sempre l'havia acollit a casa.

- També fem servir el participi en algunes perífrasis verbals.

La Mariona queda aturada.
La teva decisió em deixa parat.
Aquest llibre el tinc demanat.

▶️ Els verbs catalans tenen certes peculiaritats. Aquí les podreu descobrir.

▶️ Hi ha diferents tipus de verbs segons la seva funció.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Bon Dia

Llista de refranys

complement de règim verbal

pronoms febles