verbs

▶️ El verb és una paraula que expressa:

🔹una acció

Els nens juguen a futbol.

🔹un estat  

L’ambient està tens.

🔹un procés del subjecte

El fill ha crescut ràpid.

⬇️Característiques dels verbs⬇️

▶️ Persona

🔹Primera: qui parla (jo menjo, nosaltres baixem).

🔹Segona: qui escolta (tu parles, vosaltres escolteu).

🔹Tercera: de qui es parla (ell beu, ella corre, ells beuen, elles corren).

▶️ Nombre

🔹Singular: un ésser (jo, tu, ell, ella).

🔹Plural: uns quants éssers (nosaltres, vosaltres, ells, elles).

▶️ Temps

🔹Present: fets actuals (jo camino).

🔹Passat: fets passats (ella patia).

🔹Futur: fets futurs (tu vindràs).

🔹Condicional: es pot fer o no (jo vindria).

▶️ Mode

🔹Indicatiu: expressa un fet real (Va fer un salt).

🔹Subjuntiu: expressa un desig, un dubte o una possibilitat (No vol que hi entri ningú. Tant de bo se’n recordi).

🔹Imperatiu: expressa una ordre (Feu un pastís).

▶️ Aspecte

🔹Perfectiu: l’acció ha acabat. Són perfectius els temps compostos (havia jugat) i el passat simple (entràrem), aquest últim restringit només a alguns àmbits literaris.

🔹Imperfectiu: l’acció encara no ha acabat, està en procés, és a dir, no indiquen el moment en què comença ni en què acaba l’acció. Són imperfectius els temps simples, excepte del passat simple (jugo, jugava).

▶️ Temps verbals

🔹Temps simples: formats per un sol verb (cantem, riuràs, viuríem).

🔹Temps compostos: formats per l’auxiliar haver i el participi del verb principal (hem tornat, haureu vist).

🔹Temps perifràstics: formats per l’auxiliar del verb anar i l’infinitiu del verb principal (vaig dir, vas fer, va treure).

▶️ Forma

🔹Personal: expressen persona i nombre (jo canto, nosaltres juguem)

🔹Impersonal: no expressa persona ni nombre. Les formes impersonals del verb són l'infinitiu, el gerundi i el participi.

▶️ Les conjugacions. Cada verb es conjuga seguint un dels tres models que es classifiquen segons la terminació de l’infinitiu. Els verbs poden ser de tres conjugacions.

🔹Primera conjugació: l’infinitiu acaba en -ar (cantar, saltar, etc).

🔹Segona conjugació: l’infinitiu acaba en -re/-er (perdre, prémer, etc) També es consideren de la segona conjugació els verbs dir, dur i derivats (contradir, predir, desdir, entredir, endur-se)

🔹Tercera conjugació: l’infinitiu acaba en -ir (sofrir, cosir, etc). 

▶️ Model de conjugacions

🔹Els verbs regulars són aquells que es conjuguen d’acord amb el verb model infinitiu de la conjugació corresponent: cantar (primera conjugació), perdre i prémer (segona conjugació), dormir i servir (tercera conjugació). Tots els regulars segueixen un model estàndard.

🔹Els verbs que no segueixen el model estàndard de la seva conjugació es consideren verbs irregulars

🔹Dels verbs de la primera conjugació, només anar i estar presenten irregularitats. Els altres són tots regulars.

🔹La majoria dels verbs de la segona conjugació són irregulars.

🔹A la tercera conjugació també hi trobem un grapat de verbs irregulars. 

- En la tercera conjugació, els verbs que corresponen al model dormir s'anomenen purs, i els que corresponen al model servir s'anomenen incoatius. La diferència és que els incoatius tenen l'increment -eix- entre l'arrel i la terminació en algunes de les seves conjugacions.

- Els següents verbs d'ús freqüent, però, poden ser purs o incoatius i, per tant, els podem conjugar de les dues maneres: acudir, consumir, mentir, pressumir, resumir.


▶️ La forma impersonal del verb

🔹Infinitiu: verbs acabats en -ar, -er, -re, -r i -ir. L'infinitiu de un verb expressa una acció de forma impersonal. També pot funcionar com a nom. Per exemple:

Fumar mata.
(acció)

El menjar m'agrada.
(nom)

- L'infinitiu també es fa servir en perífrasis verbals.

Deu ser bona persona.
Cal treballar per viure.

🔹Gerundi: verbs acabats en -nt. El gerundi expressa una acció simultània a la del verb principal.

- Pot ser equivalent a un adverbi expressant una manera.

Vaig a casa caminant.

- El gerundi també es fa servir en perífrasis verbals

Estic jugant futbol.
Tots els vespres anava estudiant
Continua nevant als Pirineus.
Segueixo treballant fins a la mitjanit.

🔹Participiles terminacions del participi poden generar dubtes i errades. Feu un cop d'ull aquí i ho podreu aclarir.

- El participi es pot comportar com un adjectiu amb les corresponents flexions.

Un full esquinçat.
Una camisa esquinçada.
Un cop rebut.
Unes cartes rebudes.

- L'utilitzem amb el verb auxiliar haver en els temps compostos

He acabat de escriure el llibre.
Sempre l'havia acollit a casa.

- També fem servir el participi en algunes perífrasis verbals.

La Mariona queda aturada.
La teva decisió em deixa parat.
Aquest llibre el tinc demanat.

▶️ Els verbs catalans tenen certes peculiaritats. Aquí les podreu descobrir.

▶️ Hi ha diferents tipus de verbs segons la seva funció.


PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

abans / avanç / avenç

Acudits en català

Bon Dia

Adjectius del caràcter humà