complement circumstancial

▶️ El complement circumstancial (CC) indica les circumstàncies en què té lloc l'acció del verb. Per tant, expressa matisos i circumstàncies de l'acció del verb i tenen una àmplia llibertat d'emplaçament dins l'oració.

🔹Alguns CC, com els de lloc, temps, manera, quantitat, són els adverbis del mateix nom; d'altres, com els de companyia, instrument, causa, condició, finalitat o conseqüència, indiquen factors diversos de l'acció i acostumen ser sintagmes preposicionals, és a dir, introduïts per una preposició, excepte quan va introduït per la conjunció si en un sentit de condició. Tot seguit veureu el CC en negreta.

De lloc:
Dinarem a Barcelona.

De temps:
Dinarem a les dues.

De manera:
Caminava a poc a poc.

De quantitat:
Estudien molt.

De companyia:
Aniré a Madrid amb en Josep.

D'instrument:
Ha trencat el vidre amb una pedra.

De causa:
No va dir res per por a les represàlies.

De condició:
No et puc ajudar si no m'ho expliques.

De finalitat:
Estudia molt per aprovar l'assignatura.

▶️ Els pronoms febles que poden substituir un CC són en i hi.

🔹Els CC de lloc introduïts per la preposició de se substitueixen amb el pronom en.

Ara vinc de casa
Ara en vinc.

🔹En la resta de casos se substitueixen amb el pronom hi. Amb tot, els més comuns i productius són les substitucions del CC de lloc, de companyia i d'instrument.

Aniran a casa seva.
Hi aniran.

Et casaràs amb el Marcel?
Sí, m'hi casaré.

Vindràs amb la xicota?
I tant que hi aniré.

Amb aquesta escala no hi farem res.

❗Els CC de temps no es poden substituir per cap pronom.

PARLA CATALANA