Passar-la magra

També: PASSAR-LES MAGRES
En castellà: PASARLAS CANUTAS