pronoms

▶️ Els pronoms són paraules que poden ser invariables o variables i que no tenen un significat permanent, sinó ocasional, ja que la seva funció bàsica és la de referir-se a un element que ja és conegut pel context lingüístic o bé per la situació comunicativa. N'hi ha diversos tipus:





PARLA CATALANA