numerals ordinals

▶️ ordinals: expressen l’ordre de col·locació, aparició o prioritat d’una entitat en relació amb altres entitats de la seva classe que formen una seqüència o sèrie ordenada.

🔹Els numerals ordinals tenen forma masculina i femenina, i singular i plural. Per exemple: segon, segona, segons, segones.

🔹Els quatre primers ordinals són irregulars: primer, segon, tercer, quart. En canvi, a partir de cinquè segueixen una norma fixa: es formen amb el numeral cardinal i les terminacions -è, -ena, -ens, -enes: 

primer, primera, primers, primeres.

segon, segona, segons, segones.

tercer, tercera, tercers, terceres.

quart, quarta, quarts, quartes.

cinquè, cinquena, cinquens, cinquenes.

sisè, sisena, sisens, sisenes.

setè, setena, setens, setenes.

vuitè, vuitena, vuitens, vuitenes.

novè, novena, novens, novenes.

desè, desena, desens, desenes.

onzè, onzena, onzens, onzenes.

vintè, vintena, vintens, vintenes.

vint-i-unè, vint-i-unena, vint-i-unens, vint-i-unenes.

vint-i-dosè, vint-i-dosena,  vint-i-dosens, vint-i-dosenes.

centè, centena, centens, centenes.

cent-unè, cent-unena, cent-unens, cent-unenes.

milè, milena, milens, milenes.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia