numerals cardinals

▶️ cardinals: són quantificadors que designen una quantitat d’una manera exacta i s'usen davant del nom que quantifiquen. Per exemple:

Tres camions.
Dotze dies.
Divuit mesos.

🔹Amb un determinant indefinit, la quantificació és aproximada. Per exemple: 

uns vint companys de la feina

🔹Els numerals cardinals són invariables, excepte un, dos i cent.

- un i dos (i les combinacions de numerals en què apareixen).

un llibre
una caixa
dos llibres
dues caixes
vint-i-un quilòmetres
vint-i-una propostes
trenta-dos mesos
trenta-dues unitats

- cent quan va darrere. 

dos-cents articles
dues-centes persones

* Quan cent va davant no varia.

cent-cinc articles
cent-trenta persones

▶️ Els numerals cardinals poden ser simples o compostos.

🔹simples:

0  zero
1  un - una
2  dos - dues
3  tres
4  quatre
5  cinc
6  sis
7  set
8  vuit
9  nou
10  deu
11  onze
12  dotze
13  tretze
14  catorze
15  quinze
16  setze
17  disset
18  divuit
19  dinou
20 vint
30  trenta
40  quaranta
50  cinquanta
60  seixanta
70 setanta
80  vuitanta
90  noranta
100  cent
1000  mil
1000000 milió
1000000000000 bilió

🔹 compostos:

Del 21 al 29

vint-i-un
vint-i-una
vint-i-dos
vint-i-dues
vint-i-tres
vint-i-quatre
vint-i-cinc
vint-i-sis
vint-i-set
vint-i-vuit
vint-i-nou

Del 31 al 39
              
trenta-un
trenta-una
trenta-dos
trenta-dues
trenta-tres
trenta-quatre...

Del 41 al 49

quaranta-un
quaranta-una
quaranta-dos
quaranta-dues 
quaranta-tres
quaranta-quatre...

Del 51 al 59, 61 al 69, 71 al 79, 81 al 89, 91 al 99, es fa servir el mateix sistema.

De 101 al 199 

101 cent un
118 cent divuit
125 cent vint-i-cinc
130 cent trenta
163 cent seixanta-tres

De 200 al 999 

203 dos-cents tres
315 tres-cents quinze
424 quatre-cents vint-i-quatre
675 sis-cents setanta-cinc
990 nou-cents noranta

De 1000 al 20000 

1234 mil dos-cents trenta-quatre
2455 dos mil quatre-cents cinquanta-cinc
10367 deu mil tres-cents seixanta-set
18987 divuit mil nou-cents vuitanta-set
20124 vint mil cent vint-i-quatre

De 21000 cap endavant 

23656 vint-i-tres mil sis-cents cinquanta-sis
45776 quaranta-cinc mil set-cents setanta-sis
76500 setanta-sis mil cinc-cents

❗Si voleu fer proves aquí.

PARLA CATALANA

LES ENTRADES MÉS POPULARS DE LA DARRERA SETMANA

Bona Nit

Llista de refranys

oracions coordinades

abans / avanç / avenç

Bon Dia