De sobte


També: DE COP I VOLTA
En castellà: DE REPENTE