De sobte

També: DE COP I VOLTA
En castellà: DE REPENTE