De cop i volta

També: DE SOBTE
En castellà: DE REPENTE