aconteixement > ocasió, succés, fet, esdeveniment

▶️ En català no existeix el verb ACONTÈIXER, per tant, ACONTEIXEMENT és inacceptable. Com ho diem? Segons el context podem fer servir OCASIÓ, SUCCÉS, FET, ESDEVENIMENT.

PARLA CATALANA