Se'n diu calma i m'ha costat moltes tempestes aconseguir-la.