La grandesa d'una persona no es mesura pel que té sinó pel que dona.